Přeskočit na obsah

OP PPR: Mosty ke školám

logo

Cílem projektu je posílit vzájemné porozumění, respekt a inkluzi v multikulturní společnosti, zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím 10 klíčových aktivit. Velká část aktivit je realizována a zaměřena přímo na podporu dětí, žáků a pedagogů ze spolupracujících škol, kterými jsou ZŠ Masarykova, Praha 21, ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8, MŠ Mezi školami, Praha 5 a MŠ Kotlaska, Praha 8. Zbylé aktivity projektu jsou zaměřeny na volnočasové a komunitní aktivity probíhající přímo v InBázi nebo veřejných prostorách, např. knihovnách a podporu pracovníků a dobrovolníků realizujících programy.

Období: 1. 11. 2016–31. 7. 2019

KA 1:   Zavedení systému spolupráce se školami
KA 2:   Školní interkulturní klub při MŠ, ZŠ
KA 3:   Bedýnky příběhů: Výukové programy pro děti a žáky
KA 4:   Multikulturní vzdělávací programy pro žáky II. stupně ZŠ
KA 5:   Program rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti pro žáky s OMJ
KA 6:   Služby interkulturních pracovníků na školách (pilot)
KA 7:   Vzdělávací aktivity pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi a žáky s OMJ
KA 8:   Komunitní multikulturní programy
KA 9:   Vzdělávání odborných pracovníků projektu a dobrovolníků
KA 10: Řízení projektu

Vedoucí projektu: Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz, 602 779 464

Výstupy projektu

V rámci projektu byly vytvořeny:

  • Metodika pro pedagogy MŠ – Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ
  • Metodika pro učitele ZŠ – Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do ZŠ
  • Kniha pohádek „Bylo nebylo…“, 24 dvojjazyčných pohádek
  • Metodiky Bedýnky příběhů I.: Bělorusko, Bulharsko, Česko, Čína, Egypt, Gruzie, Indie, Itálie, Kamerun, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Německo, Polsko, Řecko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Syrie, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam (Bedýnka každého státu obsahuje pohádku, mapu, pracovní list, průvodní list a zápisník)
  • Metodiky Bedýnky příběhů II. – Multikulturní vzdělávací programy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Materiály ke stažení naleznete zde.

Aktivity realizované se spolupracujícími MŠ a ZŠ

Zavedení systému spolupráce se školami

V průběhu přípravné fáze projektu jsou vytipovány a osloveny spolupracující školy. Dojde k nastavení pozice koordinátorů práce s žáky a pedagogy na jednotlivých školách a definovány konkrétní potřeby a požadavky žáků a pedagogů a vybrány konkrétní klíčové aktivity a jejich rozsah. Během projektu jsou pak tyto aktivity plněny, případně upravovány, co do rozsahu nebo harmonogramu.

Skupinová výuka češtiny jako cizího jazyka

V průběhu projektu bude realizováno 6 kurzů na 2 ZŠ (ZŠ Masarykova, Praha 21 a ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8) v celkovém rozsahu 186 vyučovacích hodin (2 x 2 hod týdně) pro každou ZŠ.
Během projektu proběhne celkem 6 kurzů na 2 MŠ (MŠ Kotlaska, Praha 8 a MŠ Mezi školami, Praha 5) v celkovém rozsahu 93 vyučovacích hodin pro každou MŠ.
Celkem bude podpořeno intenzivní výukou češtiny jako cizího jazyka 30 dětí a žáků.  

Kontakt: cestina@inbaze.cz

Služby interkulturních pracovníků na školách (pilot)

Interkulturní pracovník poskytuje asistenci včetně tlumočení při jednání mezi rodiči a pedagogickými pracovníky (např. při účasti na třídních schůzkách, konzultacích, tlumočení po telefonu, překlad emailové komunikace, překlad interních dokumentů, poradenství rodičům – informování o fungování vzdělávacího systému v ČR). Součástí práce IP bude také tlumočení při prvním setkání dobrovolníka a zájemce o doučování, asistence při sociálním šetření v rodině a při informativní schůzce s rodiči ohledně skupinového doučování. Největší poptávka je zejména po ruštině, vietnamštině, ale je možné využít také španělštinu, arabštinu nebo zajistit dle potřeb škol jiné jazyky.

Kontakt: interkulturniprace@inbaze.cz

Bedýnky příběhů – výukové programy pro děti a žáky

Věk: 5–11 let
Časová dotace: 2 x 45 minut

Výukový program zahrnuje vyprávění pohádek v češtině a původním jazyce, informace o zemi (předměty, foto, mapa, povídání) a tvořivou dílnu – zpracování pohádky pomocí výtvarných technik typických pro danou zemi. Pro každou zapojenou MŠ a ZŠ jsou pro předškolní děti v MŠ a žáky na 1. stupni připraveny 3 různé programy z těchto zemí (Ukrajina, Vietnam, Sýrie, Rusko, Kuba případně další). Celkem v průběhu projekt bude realizováno 108 výukových programů pro celkem 2280 dětí a žáků.
Kontakt: bedynky@inbaze.cz

Multikulturní vzdělávací programy pro žáky II. stupně ZŠ

Věk: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 2–4 vyučovací hodiny

Inovovaný výukový program zahrnuje téma jinakost a stereotypy, případně migrace a interview s migrantem: povídání si s konkrétním člověkem, který emigroval do České republiky, o jeho zkušenostech, situaci v zemi původu, začlenění v nové domovině, program je realizován interaktivní formou. Pro každou zapojenou ZŠ je připraveno 7 výukových programů, celkem tedy 14 výukových programů pro 252 žáků.
Kontakt: bedynky@inbaze.cz

Školní interkulturní klub při MŠ, ZŠ

Věk: 5–11 let
Časová dotace: 1,5 hodiny

Pravidelný program klubů při MŠ a ZŠ bude zaměřen na hry, sport, tvůrčí a dramatickou práci, exkurze aj. a nabídne dětem možnost objevit svoje silné stránky, zlepšit se v češtině, najít si nové kamarády aj. Náplň setkání bude vycházet z potřeb a zájmů dětí, podíl dětí s OMJ bude nejméně 20%. Na konci školního roku proběhnou multikulturní akce s cílem představit kultury, ochutnávky cizokrajného jídel se zapojením rodičů a dětí cizinců. V průběhu letních prázdnin pak proběhne příměstský tábor pro cca 15–20 dětí.
Kontakt: deti@inbaze.cz

Semináře pro pedagogické pracovníky

Časová dotace: 18 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 24 pedagogických pracovníků

Obsah semináře je zaměřen na rozvíjení dovedností interkulturní komunikace a sensitivity a jejich využití ve výuce. Obsahem seminářů budou tato témata (práce s žáky a rodinami s OMJ, dobrá praxe, začleňování žáků do kolektivu a procesu vzdělávání, specifika výuky ČJ pro cizince, kritická analýza mediálních zpráv, identifikace manipulativních zpráv, předsudky a xenofobie v textech a využití těchto dovedností ve výuce, představení podpůrných služeb pro PP pracující s žáky OMJ (NNO, soc. služby), možnost dalších konzultací). Seminář bude akreditován v rámci DVPP u MŠMT a pedagogičtí pracovníci obdrží certifikát o absolvování semináře.
Kontakt: seminare@inbaze.cz

Doučování se zaměřením na rozvoj kompetencí v českém jazyce – od 1. 7. 2018

Věk: 5–8 let
Kdy: dle kapacity, závisí na domluvě s koordinátorem dobrovolníků 

Ve spolupráci s dobrovolníky InBáze poskytuje individuální a skupinové doučování zaměřené na procvičování českého jazyka. Žáci budou v rámci doučování podpořeni v oblasti rozvoje konverzace a práce s textem. Aktivita navazuje na stejnou aktivitu financovanou z projektu OPPPR Mosty ke školám, který končí 30. 6. 2018.
Kontakt: doucovani@inbaze.cz

Pro širokou veřejnost

Bedýnky příběhů v městské knihovně

Věk: 5–11 let
Časová dotace: 2 hodiny

Bedýnky jsou zaměřeny na „sdílení příběhů“. Součástí dílny je čtení pohádky v českém a v původním jazyce dané země. Pohádku děti následně umělecky ztvární pomocí výtvarných technik, které jsou pro danou zemi typické. Součástí je i symbolická ochutnávka tradičního pokrmu. Každý dílnu vedou 2 lektoři, přičemž  jeden pochází z dané země.
Kontakt: bedynky@inbaze.cz

Komunitní multikulturní programy od 1. 7. 2018

Interkulturní klub pro mladší děti

Věk: 5–11 let
Časová dotace: 1,5 hodiny

Program Interkulturního klubu je zaměřený na všestranný rozvoj dětí s důrazem na zdokonalování znalostí českého jazyka. Součástí jsou pohybové aktivity, kreativní workshopy, návštěvy kulturních akcí apod. 
Kontakt: deti@inbaze.cz

Tvůrčí Ateliér – Modrá skupina

Věk: 5–7 let
Časová dotace: 1,5 hodiny

Ateliér nabízí pro děti migrantů, které neovládají dobře český jazyk, pravidelná tvůrčí setkání zaměřená na rozvoj jazykových i tvůrčích dovedností
Kontakt: deti@inbaze.cz

Tvůrčí Ateliér – Červená skupina

Věk: 7–11 let
Časová dotace: 1,5 hodiny

Červená skupina nabízí tvůrčí setkání pro děti migrantů a jejich české kamarády, která jsou zaměřena na rozvoj kreativity a sociálních dovedností.Kontakt: deti@inbaze.cz

ClubIn: Interkulturní klub pro mládež

Věk: 12–16 let
Časová dotace: 1,5 hodiny

Mládež zapojená do interkulturního klubu se schází pravidelně 2x do měsíce. Workshopy a setkání jsou zaměřena na smysluplné trávení volného času, procvičování českého jazyka a rozvoj sociálních kompetencí. S dětmi je pracováno i na individuální bázi.
Kontakt: clubin@inbaze.cz

Projekt Mosty ke školám je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.