InBáze, z.s.

TIẾNG VIỆT

Sứ mệnh của InBáze là giúp đỡ người di cư và gia đình của họ trong các tình huống khó khăn trong cuộc sống tại CH Séc. Chúng tôi tạo ra một không gian an toàn và cởi mở để người Séc và những người dân tộc và văn hóa khác tìm hiểu lẫn nhau.

Tải về thông tin cơ bản

Đệ đơn xin cư trú tại CH Séc thế nào cho đúng?

Những thông tin tiếp theo về giấy phép cư trú tại CH Séc