InBáze, z.s.

Mongolian

ИнБазе – ийн эрхэм зорилго нь Чех улсын нутаг дэвсгэрт амьдран шилжин суурьшигчид, тэдний гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. Бид бусад үндэстэн, соёл, Чех улсын иргэд, ард түмний хоорондын харилцан мэдлэг, ойлголт, аюулгүй, нээлттэй орон зай бий болгодог.

Download basic information-MN

ЧУ-д оршин суух зөвшөөрлийн өргөдлийг хэрхэн зөв өгөх вэ?

Чех улсад оршин суух зөвшөөрлийн мэдээлэл